Deklaracja Dostępności         telrfon 84 6313434           telrfon spzlojec@nielisz.pl      


Biuletyn Informacj Publicznej

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

 

 


Deklaracji Dostępności
Deklaracja dostępności
 

 

Deklaracja dostępności Strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Żłojcu WCAG 2.1AA

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony BIP internetowej Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Kuduk.
 • E-mail: mkuduk@interia.pl
 • Telefon: 846313434

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Adres: Złojec 226
  22 - 413 Nielisz
 • E-mail: spzlojec@nielisz.pl
 • Telefon: 846313434

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, Złojec 226.
Do budynku można dojść z głównej ulicy lub z parkingu znajdującego się przed szkołą. Szkoła ma jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków. Gabinet Dyrektora znajduje się na parterze, przy wejściu po prawej stronie. 
Na parterze szkoły znajdują się sale lekcyjne klas 0 - 3, sala gimnastyczna, stołówka, łazienki. Na I piętrze są sale klas 4 - 8, pokój nauczycielski, biblioteka, świetlica, gabinet pedagoga, łazienki. Szatnie sa w piwnicy. Do piwnicy i na I piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W Zespole Szkół nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

       WSTECZ Miejsce publikacji: Deklaracja dostępności Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2020-02-21, Aktualizowano: 2024-02-11.
 

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

tel. 84 6313434

spzlojec@nielisz.pl   www.bip.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Błaziak agnieszka.blaziak@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2020
  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...